Mats Olssons doktorsavhandling handlade om luktperception, det vill säga principen för hur luktsinnet kan registrera olika luktämnen och integrera blandningar av dessa till en ny doft. Hans forskning kring luktsinnet undersöker idag både den psykologiska och biologiska grunden för hur luktperceptionen uppstår.

Forskargruppen undersöker i en serie studier hur kvinnor och män reagerar psykologiskt på potentiella, mänskliga feromoner avseende sensorisk känslighet, sinnesstämning, uppmärksamhet och närmandebeteende.
Man har exempelvis tittat på möjliga feromoner som den kvinnliga steroiden estratetraenol och den manliga androstadienon.

– Om man exponerar luktsinnet hos såväl kvinnor som män för dessa ämnen, får man en aktivering i “sexuella” delar av hjärnan som är specifik för personens sexuella läggning.
Andra av gruppens studier undersöker sinnesstämningar. Här har man bland annat kunnat visa att det manliga feromonet androstadienon påverkar kvinnors sinnesstämning positivt. Genom att maskera teststimuli, och använda en identiskt luktande kontrollstimulus, kunde man se att kvinnors sinnesstämning påverkas, även om de själva inte är medvetna om det.

– Exponeringen för androstadienon fungerar allmänt aktivitetshöjande och gör att kvinnorna känner sig gladare. Flera andra forskningslaboratorier har kunnat notera liknande effekter.

Text: Eva Cederquist, publicerad i “Från Cell till Samhälle” 2008